Јавне набавке
Набавка противградних ракета

 На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

 

Фонд за развој пољопривреде Општине Рековац,

Светозара Марковића број 2, 35260 Рековац

www. poljoprivrednifondrekovac.org

 

објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне набавке, број ЈН 01/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка добара – Набавка противградних ракета, ОРН: 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи.

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца.

 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију са портала јавних набавки или са интернет странице наручиоца (www.poljoprivrednifondrekovac.org).

Опширније...
 


Анкета

Да ли сте задовољни радом пољопривреднг фонда Рековац
 
Банер
Банер
Пољопривредни фонд Рековац