Набавка противградних ракета

 На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)

 

 

Фонд за развој пољопривреде Општине Рековац,

Светозара Марковића број 2, 35260 Рековац

www. poljoprivrednifondrekovac.org

 

објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуде

 

Предмет јавне набавке, број ЈН 01/2014, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка добара – Набавка противградних ракета, ОРН: 24613000 – Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пиротехнички производи.

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца.

 

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију са портала јавних набавки или са интернет странице наручиоца (www.poljoprivrednifondrekovac.org).

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Светозара Марковића број 2, 35260 Рековац, канцеларија број 17 сваког радног дана од 08:00 часова до 14:00 часова.

 

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом. Рок за подношење понуда је 17.04.2014. године до 09:30 часова.

 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда 17.04.2014. године у 10:00 часова.

 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца.

 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

 

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

 

Додатне информације се могу добити од Александре Петровић на број телефона 062/657-019

 

 Директор

Александар Ристић

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Анкета

Да ли сте задовољни радом пољопривреднг фонда Рековац
 
Банер
Банер
Пољопривредни фонд Рековац