Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта ПДФ Штампа Ел. пошта

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Рековац» број /2010), председник општине Рековац је дана 29.06.2010. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РЕКОВАЦ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


 
I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рековац у следећим катастарским општинама:

КО
Број јавног надметања
Површина (ха, ари, м2)
Почетна цена( дин / ха)
Депозит
 
Период закупа
 БАРЕ
1
0.4723
4.000
500
20
 БЕЛУШИЋ
2
5.9594
5.000
5.000
20
 БЕОЧИЋ
3
12.4500
4.000
8.000
3
 БЕОЧИЋ
4
6.5858
4.000
5.000
20
 БЕОЧИЋ
5
6.4064
4.000
5.000
20
 БОГАЛИНАЦ
6
6.0693
4.000
5.000
20
 БОГАЛИНАЦ
7
6.8607
4.000
5.000
20
 БРАЈНОВАЦ
8
9.4092
5.000
10.000
20
 ВЕЛИКА
 КРУШЕВИЦА
9
3.3810
4.000
2.000
20
 ВУКМАНОВАЦ
10
1.5771
4.000
1.000
20
 ДОБРОСЕЛИЦА
11
10.0383
4.000
8.000
20
 ДРАГОВО
12
3.9009
4.000
1.500
20
 ЖУПАЊЕВА
13
1.2082
4.000
1.000
20
 КАВАДАР
14
1.3988
4.000
1.000
20
 КАЛЕНИЋКИ
 ПРЊАВОР
15
20.7791
 
4.000
12.000
20
 КАЛЕНИЋКИ
 ПРЊАВОР
16
37.7039
 
4.000
20.000
20
 КАЛУДРА
17
4.1058
4.000
1.500
20
 КОМАРАНЕ
18
3.8326
4.000
1.500
3
 ЛЕПОЈЕВИЋ
19
1.3265
4.000
1.000
20
 ЛОМНИЦА
20
0.5519
4.000
4.000
20
 ЛОЋИКА
21
17.4995
4.000
8.000
3
 МАЛЕШЕВО
22
0.0531
4.000
50
20
 МОТРИЋ
23
1.1759
4.000
800
20
 НАДРЉЕ
24
32.6791
4.000
10.000
20
 ОПАРИЋ
25
2.7099
4.000
1.500
20
 ПРЕВЕШТ
26
0.5045
4.000
400
20
 РАБЕНОВАЦ
27
2.0372
4.000
1.000
20
 РАТКОВИЋ
28
18.4807
4.000
10.000
20
 РЕКОВАЦ
29
20.2070
5.000
15.000
20
 РЕКОВАЦ
30
12.0909
10.000
25.000
20
 СЕКУРИЧ
31
17.1910
4.000
10.000
20
 СИБНИЦА
32
6.1848
4.000
5.000
20
 СИБНИЦА
33
8.2590
4.000
6.000
20
 СИЉЕВИЦА
34
12.7797
4.000
10.000
20
 СИЉЕВИЦА
35
18.0198
4.000
12.000
20
 ТЕЧИЋ
36
13.8108
8.000
20.000
20
 УРСУЛЕ
37
6.5343
4.000
5.000
20
 ЦИКОТ
38
10.2553
4.000
7.000
20
 ЦИКОТ
39
11.6717
7.000
15.000
20
 ШЉИВИЦА
40
5.5411
4.000
3.000
20
 
УКУПНО 
362.4596
 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Рековац, у канцеларији бр 12 сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова.
Контакт особа Предраг Ђорђевић, тел. 035/711-171.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за КО БАРЕ дана 02.08.2010.г.од 9-11часова
за КО БЕЛУШИЋ дана 02.08.2010.г.од 9-11часова
за КО БЕОЧИЋ дана 02.08.2010.г.од 9-12 часова
за КО БОГАЛИНАЦ дана 03.08.2010.г.од 9-11часова
за КО БРАЈНОВАЦ дана 03.08.2010.г од 9 -10часова
за КО ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА дана 03.08.2010.g од 10,30 -12 часова
за КО ВУКМАНОВАЦ дана 03.08.2010.г од 11-12 часова
за КО ДОБРОСЕЛИЦА дана 04.08.2010.г.од 9 -11 часова
за КО ДРАГОВО дана 04.08.2010.г од 9 - 11часова
за КО ЖУПАЊЕВА дана 04.08.2010.г од12 - 13часова
за КО КАВАДАР дана 03.08.2010.г. од 12 -13 часова
за КО КАЛЕНИЋКИ ПРЊАВОР дана 05.08.2010.г.од 10-12 часова
за КО КАЛУДРА дана 05.08.2010.г. од 13 – 14 часова
за КО КОМАРАНЕ дана 05.08.2010.г. од 11,30 – 13 часова
за КО ЛЕПОЈЕВИЋ дана 06.08.2010.г. од 9,20 -10 часова
за КО ЛОМНИЦА дана 05.08.2010.г. од 10 – 12 часова
за КО ЛОЋИКА дана 03.08.2010.г. од 8 – 10,30 часова
за КО МАЛЕШЕВО дана 05.08.2010.г. од 8 – 8,45 часова
за КО МОТРИЋ дана 03.08.2010.г. од 12,30 – 14 часова
за КО НАДРЉЕ дана 04.08.2010.г. од 9 – 12 часова
за КО ОПАРИЋ дана 06.08.2010.г. од 10,30 -12 часова
за КО ПРЕВЕШТ дана 06.08.2010.г. од 8 – 9 часова
за КО РАБЕНОВАЦ дана 03.08.2010.г. од 11 – 11,30 часова
за КО РАТКОВИЋ дана 05.08.2010.г. од 8 – 9,30 часова
за КО РЕКОВАЦ дана 02.08.2010.г. од 8 -12 часова
за КО СЕКУРИЧ дана 06.08.2010.г. од 8,30 - 12часова
за КО СИБНИЦА дана 05.08.2010.г. од 9 - 11часова
за КО СИЉЕВИЦА дана 05.08.2010.г. од 13,30 – 15 часова
за КО ТЕЧИЋ дана 03.08.2010.г. од 13,30 – 15 часова
за КО УРСУЛЕ дана 02.08.2010.г. од 12,30-14,30часова
за КО ЦИКОТ дана 04.08.2010.г. од 12,30 – 15 часова
за КО ШЉИВИЦА дана 04.08.2010.г. од 9 – 10 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
- Услови за пријављивање на јавно надметање -

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.

2 Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:
- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општине Рековац
број:840-742152843-59 са обавезним позивом на шифру контролног броја: 25-089 (97) .
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварање понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.
III
  - Документација за пријављивање на јавно надметање -
 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Рековац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
 • Адреса: Општина Рековац, улица и број: Светозара Марковића бр2. 35260 Рековац, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
 • име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
- Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 10.08. 2010.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Рековац до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
V
- Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општинске управе општине Рековац , улица и број: Светозара Марковића бр 2., и то:
 1. КО БАРЕ дана 11.08.2010.г. са почетком у 8 часова
 2. КО БЕЛУШИЋ дана 11.08.2010.г. са почетком у 8,30 часова
 3. КО БЕОЧИЋ дана 11.08..2010.г. са почетком у 9 часова
 4. за КО БОГАЛИНАЦ дана 11.08..2010.г. са почетком у 9,45 часова
 5. за КО БРАЈНОВАЦ дана 11.08..2010.г са почетком у 10,30 часова
 6. за КО ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА дана 11.08..2010.г са почетком у 11 часова
 7. за КО ВУКМАНОВАЦ дана 11.08..2010.г са почетком у 11,45 часова
 8. за КО ДОБРОСЕЛИЦА дана 11.08.2010.г. са почетком у 12,30 часова
 9. за КО ДРАГОВО дана 11.08..2010.г са почетком у 13 часова
 10. за КО ЖУПАЊЕВА дана 11.08.2010.г са почетком у 13,30 часова
 11. за КО КАВАДАР дана 11.08.2010.г. са почетком у 14,15 часова
 12. за КО КАЛЕНИЋКИ ПРЊАВОР дана 12.08.2010.г. са почетком у 8 часова
 13. за КО КАЛУДРА дана 12.08.2010.г. са почетком у 8,30 часова
 14. за КО КОМАРАНЕ дана 12.08.2010.г. са почетком у 9 часова
 15. за КО ЛЕПОЈЕВИЋ дана 12.08.2010.г. са почетком у 9,30 часова
 16. за КО ЛОМНИЦА дана 12.08.2010.г. са почетком у 10 часова
 17. за КО ЛОЋИКА дана 12.08.2010.г. са почетком у 10,30 часова
 18. за КО МАЛЕШЕВО дана 12.08.2010.г. са почетком у 11 часова
 19. за КО МОТРИЋ дана 12.08.2010.г. са почетком у 11,30 часова
 20. за КО НАДРЉЕ дана 12.08.2010.г. са почетком у 12 часова
 21. за КО ОПАРИЋ дана 12.08.2010.г. са почетком у 12,30часова
 22. за КО ПРЕВЕШТ дана 12.08.2010.г. са почетком у 13 часова
 23. за КО РАБЕНОВАЦ дана 12.08.2010.г. са почетком у 13,30 часова
 24. за КО РАТКОВИЋ дана 12.08.2010.г. са почетком у 14часова
 25. за КО РЕКОВАЦ дана 12.08.2010.г. са почетком у 14,30 часова
 26. за КО СЕКУРИЧ дана 13.08.2010.г. са почетком у 8 часова
 27. за КО СИБНИЦА дана 02.08.2010.г. са почетком у 9 часова
 28. за КО СИЉЕВИЦА дана 16.08.2010.г. са почетком у 9,45 часова
 29. за КО ТЕЧИЋ дана 13.08.2010.г. са почетком у 10,30 часова
 30. за КО УРСУЛЕ дана 12.08.2010.г. са почетком у 11 часова
 31. за КО ЦИКОТ дана 16.08.2010.г. са почетком у 11,30 часова
 32. за КО ШЉИВИЦА дана 16.2010.г. са почетком у 12 часова
VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
- Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од СЕДАМ дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Рековац.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :
 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца
 • складишница

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рековац, службеном гласнику општине Рековац и месним канцеларијама, и на веб страни www.poljoprivrednifondrekovac.org, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласнику општине Рековац.

MS Word документ можете преузети у секцији документа.

 

Анкета

Да ли сте задовољни радом пољопривреднг фонда Рековац
 
Банер
Банер
Пољопривредни фонд Рековац